Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı


Ticari İletişim İzni hakkında bilgilendirme

Bu izin ile beraber, bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin; tarafınıza çeşitli hizmet ve ürün grupları hakkında informasyon verebilmek ve bunlara ilişin olarak çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size hususi tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzeri amaçlı her türlü elektronik iletişimin kısa bildiri (SMS), görüntülü ve sesli bildiri (MMS), elektronik posta, mektup, telefon, davet merkezi, otomatik arama ile whatsapp ve benzeri web uygulamaları üstünden elektronik kontakt aracı ile sağlanması amacıyla saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik hizmet sağlayıcılarımızla paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu bilgiler yalnız size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, ihtimaller içinde gönderilerinizin sıhhatli şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/yada e-posta kanalıyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği mevzusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca gerekseme durumunda ve lüzumlu seviyede paylaşılacaktır.

Mersis No: 0771-0629-2970-0001

Tel No: 02123102700

Adres: Dikilitaş mah. Yenidoğan sok. No:36

34349 Beşiktaş, İstanbul

İzninizi iptal etmek için ücretsiz bir şekilde; YTS yazıp 3172 SMS gönderebilir, info@sinpasyts.com.tr adresine mail atabilir yada 0850 2221974 Nolu telefonu arayabilirsiniz.


Formda verdiğiniz kişisel bilgilerinizi yalnız Sinpaş Tutum Finansman Anonim Şirketi ve grup şirketlerinin pazarlama ve kontakt faaliyetlerinde kullanacağımızı ve Türkiye Cumhuriyeti 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamında koruyacağımızı taahhüt ederiz. Sinpaş Yapı olarak ticari faaliyetlerimize devam ettiğimiz sürece, bu yasa kapsamında kişisel verilerinizi; sizi, hazırlamış olduğumuz hususi kampanyalardan haberdar edebilmek için, yurt içi yada yurt haricinde güvenli veri merkezlerinde saklayıp şirketimizin gizlilik anlaşması yapmış olduğu iş ortaklarıyla paylaşabileceğiz. Veri paylaşım tercihlerinizi değişiklik yapmak istediğinizde, isteğinizi info@sinpasyts.com e-posta adresimiz yada 08502221974 numaralı davet merkezimiz aracılığı ile veri uzmanımıza iletebilir ve üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.



SİNPAŞ TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ


Bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ilişkin her türlü güncel informasyon “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.

Sizlere ilişkin kişisel verilerin güvenliği biz için büyük ehemmiyet taşımakta olup, kişisel verileriniz mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde ve hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata uygun koşullarda saklanacaktır.


a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Sinpaş Tutum Finansman A.Ş. (özetlemek gerekirse Sinpaş Tutum Finansman) tarafınca aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.


b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içinde olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ifası, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, finansman, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi ve takip edeni, talep ve şikayetlerinizin takip edeni – Sözleşme süreçlerinin ve/yada hukuki taleplerin takip edeni , alan kişi memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası kapsamında anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması, sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size hususi hale getirilmesi ve geliştirilmesi, etkin bir alan kişi hizmeti sunulması, mevzuatta, şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi yada sizi ilgilendiren öteki bildirimlerin yapılması, doğum günü kutlaması, çekiliş yada yarışmalara dahil edilme, armağan verilmesi ve sizin lehinize olan benzeri öteki etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, sizleri elektronik posta, SMS ve faks ile bilgilendirmek, kampanyalardan haberdar etmek, tarafınıza basılı bültenler, dergiler, kampanyalara dair yazılar göndermek, ziyaretçi profillerimizi belirlemek, talep, talep ve şikayetleri değerlendirmek ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.


c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırı olan ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen yada işlendikleri amaç için lüzumlu olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir. Ek olarak, KVK Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve lüzumlu güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimin (b) maddesi başlığı altında sayılan amaçlarla sınırı olan olarak, dolaylı/direkt yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da ortaklaşa iş meydana getirilen ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/internasyonal, kamu/hususi kurum ve kuruluşlar, firmalar ve sair 3. şahıs ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları öteki grup şirketleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve öteki yetkili kurum ve kuruluşlar, tedarikçileri yada alt yüklenicileri ile 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabilir. Sinpaş Tutum Finansman, kişisel verilerinizi, lüzumlu güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde yada kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede kafi korumanın bulunması kaydıyla; eğer ilgili yabancı ülkede kafi koruma bulunmuyorsa, Sinpaş Tutum Finansman ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının kafi bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla yurt haricinde bulunan sunucularda yada öteki elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.


ç) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafınca değişik kanallardan (Sinpaş Tutum Finansman’ın merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri yada öteki alt yüklenicileri yada iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve öteki fiziki ortamlar, davet merkezleri, web siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, toplumsal medya yada öteki kamuya açık mecralar vesilesiyle, düzenleyecekleri eğitim, konuşma ve benzeri ortamlara katılmanızla, soruşturma yöntemiyle yada öteki grup şirketleri yada anlaşmalı oldukları öteki şahıs ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses yada görüntü kaydı yada öteki fizyolojik yada elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir. Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir. Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.


d) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebinizi niteliğine nazaran en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz bir şekilde sonuçlandıracaktır. Sadece, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafınca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin informasyon talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde yada yurt haricinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin tamamlanmamış yada yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda meydana getirilen işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu’nun ve ilgili öteki kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına karşın, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini yada yok edilmesini isteme ve bu kapsamda meydana getirilen işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


• KVK Kanunu’nun ve ilgili öteki kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına karşın, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini yada yok edilmesini isteme ve bu kapsamda meydana getirilen işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla çözümleme edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına haizdir.


KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.sinpasyts.com adresindeki formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını Sinpaş Tutum Finansman A.Ş. Satın alan İlişkileri Departmanı’na hitaben “Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. Sinpaş Plaza No:36 Dikilitaş-Beşiktaş/İSTANBUL ” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir yada noter kanalıyla gönderebilirsiniz.

Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişimler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafınca belirlenecek yöntemler sebebi ile bu aydınlatma bildiriminde değişim yapma hakkı saklıdır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.