Altı parti lideri 10 ortak ilkeye imza attı

Toplantının arkasından 6 partiden meydana getirilen ortak açıklamada şöyleki denildi:

*Devletimizde insan haklarına dayalı özgürlükçü, demokratik bir düzenin düzenin tesis edilmesi için altı siyasal parti olarak başlattığımız ortaklık sürecinin dördüncü zirvesi 29 Mayıs 2022’de gerçekleştirilmiştir.

*İstanbulun fethinin 569. yıl dönümünde gerçekleştirdiğimiz bu toplantı vesilesi ile Fatih Sultan Mehmet Hanı minnetle anıyor, bu topraklar için canlarını feda eden tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz.

*Bu toplantımızda işbirliğimizin ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş hedefimizin hayata geçirilmesi amacıyla oluşturulmasına karar verdiğimiz dört komisyonun emekleri gözden geçirilmiş, bu çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi mevzusunda mutabık kalınmıştı. Bugün açıkladığımız Temel ilkeler ve Hedefler metniyle, geçiş süreci ve ülke yönetimi mevzusunda bundan sonraki ortak çalışmalarımıza referans deposu olacak bir tutum belgesi ortaya koymuş bulunuyoruz. Bu referans metin bununla beraber milletimize ve partilerimizin tabanlarına ortak bir taahhüt niteliği taşımaktadır.

SEÇİM GÜVENLİĞİ MESAJI: İŞ BİRLİĞİNE DEVAM EDECEĞİZ

* Seçim Güvenliği Komisyonu seçim öncesi, seçim süreci, seçim günü ve seçim sonrası olmak suretiyle dört aşamada yapılacak ortak emekleri ele almış ve atılacak adımları planlama aşamasına geçmiştir. Bu çerçevede, şu temel hususu kamuoyumuza duyurmak isteriz: Altı siyasal parti olarak yol haritamızda belirlediğimiz şekilde, seçim neticeleri YSK tarafınca duyuru edilip kesinleşene kadar ortak çalışmaya ve işbirliğine devam edeceğiz.

*Yurttaşlarımız müsterih olsunlar, bir tek oylarının dahi zayi olmaması için gece gündüz çalışacak, seçimlerin adil, özgür, saydam ve güvenlik içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbiri alacağız.

*Komisyonumuzun bu mevzuda yapmış olduğu çalışmaların geldiği aşama, 6 Haziran 2022 Pazartesi günü kamuoyumuzla paylaşılacaktır.

*Kurumsal Reformlar Komisyonu Kamu Maliyesindeki gerçek durumun ve geleceğe yönelik yükümlülüklerin tespitinin yanı sıra Stratejik Planlama Teşkilatı kurulması, TCMBnin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve bağımsızlığının güvence altına alınması ve Ekonomik ve Toplumsal Konseyin tekrardan yapılandırılarak işlevsel hale getirilmesine yönelik ilkesel ve yapısal reformların çerçevesini oluşturmuş bulunmaktadır. Komisyonumuz bu kurumlardaki tahribatı tespit ve bu tahribatın giderilmesi için atılacak kurumsal düzeltim adımları için geliştirdiği somut önerileri 13 Haziran 2022 Pazartesi günü kamuoyumuzla paylaşacaktır.

ANAYASA DÜZENLEME KONUSUNDAKİ HAZIRLIKLARIMIZ ÖNÜMÜZDEKİ TOPLANTIYA KADAR TAMAMLANACAK

*Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonunun GüçlendiriImiş Parlamenter Sistem, geçiş sürecinde lüzumlu görülen anayasal ve yasal reformlarla ilgili emekleri çerçevesinde Anayasanın yasamaya ilişkin 75. ile 91. maddeleri içinde yapılacak değişimler değerlendirilmiştir.

*Komisyonumuz çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürecek, anayasal düzenleme mevzusundaki hazırlıklarını önümüzdeki toplantıya kadar tamamlayacaktır.

*Toplantımızda komisyon çalışmalarını değerlendirmenin yanısıra gündemdeki siyasal ve ekonomik mevzular ele alınmıştır.

İKTİDAR ACİLEN KKM UYGULAMASINA SON VERMELİ

*Ekonominin en mühim unsurlarından olan fiyat istikrarı; iktidarın akıldan, bilimden ve rasyonaliteden uzak tezleri sebebiyle maalesef ağır bir tahribat almıştır. Ülkemiz dünya enflasyon sıralamasında 6. sıraya yükselmiş, oluşan yaşam pahalılığı toplumsal istikrarı bozacak düzeye ulaşmıştır. Kur Korumalı Mevduat (KKM) Sistemi ile 85 milyon vatandaşın kamuya emaneti olan kaynaklar, ülkemizin azca sayıdaki zengin insanına adaletsiz bir servet transferi şeklinde aktarılmaya başlanmıştı, iktidar acilen KKM uygulamasına son vermeli, para politikasını normalleştirmelidir.

GÖÇ KOMİSYONU KURULACAK

*Son dönemde bir taraftan provokatif açıklamalarla öteki taraftan yanlış uygulamalarla tırmanan göçmenler problemi da kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Kapsamlı bir Göç Politikası geliştirilmesi için partilerimiz arasındaki istişarelerin derinleştirilmesi amacıyla bir komisyon kurulması hususunda mutabakata varılmıştır.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA AÇIKLAMASI

*Ukrayna-Rusya savaşının getirmiş olduğu gerilimli konjonktürde gündeme gelen NATOnun genişlemesi mevzusu da ülkemizin stratejik çıkarlarının gerektirdiği oldukça boyutlu dış siyaset perspektifinden ele alınmıştır. Türkiyenin terörle savaşım bağlamında ortak tavır ve ortaklık mevzusundaki haklı talepleri bir tek NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya için değil halihazırda üye olan tüm NATO üyeleri ve esasen tüm BM üyeleri için de geçerlidir. Bir taraftan bu mevzuda haklı taleplerimiz dile getirilirken öteki taraftan Doğu Akdeniz ve Egedeki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olacak ve Türkiyenin oldukça boyutlu dış siyaset gerekliliklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmalıdır.

İÇ SİYASETTE MALZEME OLARAK KULLANILMASINA KARŞI ORTAK TAVIR KARARI

*Son MGK toplantısı sonrasında gündeme gelen olası sınır ötesi operasyon mevzusu da toplantımızda değerlendirilmiştir. Terörle savaşım ve sınır güvenliği mevzusunda lüzumlu tedbirlerin alınması ülkemizin hakkı, iktidarın ise sorumluluğudur. Sadece ulusal güvenliği ilgilendiren mevzular muhteşem bir sürece girildiği intibaı verilerek önümüzdeki seçim sürecini de etkileyecek şekilde iç siyasette araç-gereç olarak kullanılmasına karşı ortak bir tavır geliştirme mevzusunda da kararlıyız. İlgili devlet kurumlarının, karşıcılık partilerini ihtimaller içinde operasyonun gerekçeleri, süresi, kapsamı ve hedefleri mevzusunda bilgilendirmeleri şarttır.

ÜLKEMİZİ BU DARBOĞAZDAN ÇIKARACAĞIZ

*Son olarak, oldukça zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren milletimize ortak mesajımız şudur: Her gün derinleşen sorunlara son verme hedef ve iradesiyle bir araya gelen liderler olarak, iktidarın gündem mühendisliklerini boşa çıkararak ülkemizi bu darboğazdan kurtaracak, milletimizi hak etmiş olduğu demokratik ve müreffeh Türkiye hedefine ulaştıracağız.

10 İLKEYE İMZA ATTILAR

6 önder, 10 ortak ilkeye imza attı. O ilkeler şöyleki açıklandı:

Yüzyıl ilkin malum milletlere örnek olmuş bir zaferle kurulan Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak hedefiyle önkoşulsuz olarak bir araya geldik. Ülkemizi insan hakları temelinde ve gerçek manada demokratik, laik ve toplumsal bir hukuk devleti klima, kaçınılmaz bir mesuliyet olarak kendi parti programlarımızdan ve söylem ve hedeflerimizden vazgeçmeksizin, karşılıklı itimat ve saygıya dayalı fedakarlıklarda bulunarak Cumhuriyetimin ikinci yüzyılına taşıyacağız. Bu amaçla 6 parti içinde başlamış ola iş birliği sürecinde yer edinen tüm partilerin genel başkanları olarak önümüzdeki eleştiri zamanı süreçte aşağıdaki ilkelere sadık kalacağımızı taahhüt ve duyuru ediyoruz:

1. Kuvvetler Ayrılığı İlkesine Dayalı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem: Hukuk devletinin tekrardan tesisi, siyasetin normalleşmesi ve ekonomimizin yeniden refah ,etmesi için gerçek anlamda güçlendirilmiş parlamenter sisteme bir an ilkin geçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde, denge ve denetim mekanizmaları ile yapılandırıldığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi tüm kurumlarıyla hayata geçireceğiz.

2. Özgürlükçü Kamu Düzeni: Vatanseverliğimizin gereği olarak farklılıklarımıza saygı çerçevesinde geçmişte yaşanmış kırgınlıkların geleceğimizi tutsak almasına izin vermeyecek, demokratikleşme anlayışıyla ve empati bilinciyle ülkemizin rahat geleceğini hep beraber kuracağız. Toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit eden terör örgütleri dahil her tür yapılanmaya karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

3. Her Tür Ayrımcılığa Son Verecek Çoğulcu, Katılımcı ve Özgürlükçü Demokrasi: Demokratik hak ve özgürlüklerin evrensel ilkelerini korumak için çaba sarfeden biz, insan haklarına dayalı bir siyasal düzenin kurulması gerektiğine inanıyoruz. Yurttaşlarımız içinde ayrımcılığa neden olan her türlü engeli ortadan kaldırarak, milletimizin hiçbir ferdinin etnik, mezhebi ve dini kimliği, felsefi ve siyasal görüşü dolayısıyla dışlanmadığı çoğulcu ve katılımcı bir demokrasiyi hep beraber inşa edeceğiz.

4. Fikir, İfade ve Basın özgürlüğü: Temel hak ve özgürlüklere ilişkin anayasal ve yasal güvenceleri temin edeceğiz. Fikir, ifade ve basın özgürlüklerinin kullanımını engellemiş olan mevzuatı tekrardan düzenleyecek, demokratik toplumun gereklerine uygun olarak bu i5zgurluklerin üstündeki her türlü baskıya son vereceğiz. Basının ve toplumsal medyanın demokrasi açısından taşımış olduğu önemi dikkate alarak, özgür bir halde vazife yapacağı güvenli, çoğulcu ve elverişli bir ortam sağlayacağız.

5. Din ve Vicdan Özgürlüğü: Ortak hedefimiz, bugüne dek yurttaşlarımızın elde etmiş olduğu insan hakları kazanımlarını daha da ileri götürerek evrensel standartlara tam anlamıyla ulaştırmaktır. Kimseyi, yaşamın hiçbir alanında ayrımcılığa maruz bırakmayacak, hiç kimseye de hususi bir imtiyaz tanımayacağız. Kamusal ve hususi yaşamda her insanın inanç pratiğine saygılı olmayı özgürlükçü laiklik anlayışının mecburi bir gereği olarak görüyoruz. Bu bağlamda din ve vicdan özgürlüğü çerçevesindeki kazanımların koruyucusu ve güvencesi olacağız.

6. Toplumsal Sulh ve Yansız/Bağımsız Yargı Önünde Hesap Verilir: Asla kimse siyasal tercihleri sebebiyle suçlanmayacak, cemiyet barışımızın rövanşist bir tavır ve kolektif kabahat anlayışı üstünden zarar görmesine müsaade edilmeyecektir. Demokratik hukuk devleti anlayışı temelinde her şahıs ve işlem hukuki denetime doğal olarak tutulacaktır. Ülkenin zenginliklerini kamu kaynaklarını hukuk ve terbiye dışı yol ve yöntemlerle elde edenler ise bağımsız ve yansız yargının karşısına çıkartılacaktır.

7. Toplumsal Devlet ve Gelir Adaleti: Türkiyeyi Anayasamızda yer almış olduğu şekliyle gerçek bir toplumsal devlet haline getireceğiz. Toplumsal yardım ve güvenlik mekanizmalarıyla tüm dezavantajlı kesimlerin insana yaraşır bir yaşam sürmelerini sağlayacağız. Tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye inşa edeceğiz. Hanımlarımızı toplumsal eşitsizlikten ve şiddetten, çocuklarımızı her turlu istismardan, gençlerimizi ise gelecek kaygısından kurtaracağız.

8. Üretim ve İstihdam Odaklı Iktisat: Ülkemizi yaşanmış olan ekonomik krizden çıkaracak şekilde makroekonomik dengeleri rasyonel bir yaklaşımla gözeten, toplumsal devlet ilkesiyle adil bir gelir dağıtımını önceleyen, AR-GE ve üretim-odak! bir iktisat politikası benimseyeceğiz. Iktisat ile ilgili tüm kurumların etkin halde çalışmasını ve kuralların tüm taraflara adil halde uygulanmasını sağlayacağız. Yaşam pahalılığı ile savaşım eden, üretim ve istihdam odak, insan onuruna yaraşır toplumsal politikalarla desteklenmiş bir anlayışı hayata geçireceğiz.

9. Siyasal Etik Reformu: Mevcut iktidar koalisyonunun sorumsuzca zaafa uğrattığı devlet yapısını kurumsal kültür, yeterlik ve liyakat temelinde tekrardan in. edeceğiz. Bu geçiş sürecinde devlet sürekliliği ve kamu düzeni zaafa uğratılmayacak, kaos senaristliği çizenlere asla fırsat verilmeyecektir. Demokratik meşruiyete haiz olmayan hiçbir yapının devlet kurumlarını organize bir halde denetim etmesine izin vermeyeceğiz. Yurttaşlarımızın kamu istihdamında görünen ve görünmeyen bir dezavantaj yada avantajla karşılaşmasına engel olacağız. İsrafı ve yolsuzluğu önleyecek, kamuda denetimi, şeffaflığı ve hesap verebilirliği temel alacak siyasal etik reformunu hayata geçireceğiz

10. Etkin ve İtibarlı Dış Siyaset: Ülkemizin çıkarlarını ve itibarını korumak, internasyonal alandaki etkinliğini ve saygınlığını en üst seviyeye çıkarmak ana önceliğimizdir. Türkiyenin AB perspektifine odaklanarak; oldukça boyutlu dış politikayla ülkemizin demokratik dünyanın ve internasyonal kurumların saygı duyulan bir üyesi olması sağlanacaktır. Zamanı VE kültürel bağlara haiz olduğumuz ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesine ehemmiyet verilecektir. Diş politikamızın ve dış ilişkilerimizin iç siyasetin malzemesi yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

Güvenliğimizi ve sınırlarımızı korumak suretiyle müdafa sanayimiz daha da güçlendirilecek, TSKnın caydırıcılığı azamı seviyeye çıkarılacaktır.

Birbirinden değişik siyasal geleneklere haiz partiler olarak biz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adımını atarken ülkemizin daha rahat, daha mutlu, daha müreffeh, daha özgür ve daha demokratik olmasını sağlamak suretiyle iş birliği ve güç birliği yaptık. Bu birlikteliğimizi, milletimizin yardımı ile hedeflerimizi gerçekleştirinceye kadar sürdüreceğiz.

KILIÇDAROĞLUNDAN TEŞEKKÜR MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının arkasından paylaşmış olduğu mesajda, Yarının Türkiyesini inşa etmek ve ülkemize gerçek anlamda demokrasi ve adaleti getirmek için bir araya gelmiş olarak değerlendirmelerde bulunduğumuz görüşmede, bizlere ev sahipliği meydana getiren başta Sayın Ahmet Davutoğlu olmak suretiyle, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum dedi.

AKŞENER BAŞKANLIĞI’NDA TOPLANACAK

Bir sonraki buluşma İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Son toplantının ise temmuz ayında Mutluluk Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlunun ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

aip2(‘pageStructure’, {“pageType”:”other”,”pageCategory”:”sozcu”,”pageIdentifier”:””}, ‘https://www.sozcu.com.tr/rss/tum-haberler.xml’);var aip2_pageCategory = “sozcu”;

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir